Personal trainer- ja etävalmennuksen yleisiä sopimusehtoja

1. Valmennussopimus

Sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja ja palvelun käyttäjä eli asiakas. Sopimus katsotaan tehdyksi ja se astuu voimaan kun asiakas on lähettänyt yhteydenottolomakkeen verkkossivujen kautta tai allekirjoittanut paperisen sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen henkilö voi myös ostaa toiselle henkilölle palvelun tarjoajan tarjoamia palveluita, jolloin yrityksen edustaja tai toinen henkilö allekirjoittaa sopimuksen. Tällöin henkilö, jolle palvelut on ostettu, sitoutuu käyttämään palveluita sopimusehtojen mukaisesti.

 

2. Sopimuksen voimassaolo

Valmennussopimus voidaan solmia toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena. Voimassaolo määräytyy joko palvelun tai tarjouksen mukaisesti. Voimassaolo alkaa joko heti sopimuksen allekirjoittamisesta, erillisen sopimuksen (suullinen tai kirjallinen) tai tarjouksen mukaisesti.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus jatkuu automaattisesti kunnes asiakas irtisanoo sopimuksen tai sopimus puretaan tämän sopimusehtojen mukaisesti. Määräaikainen sopimus on voimassa sopimuksen tai tarjouksen mukaisesti eikä sitä voida irtisanoa. Määräaikainen sopimus päättyy automaattisesti sopimuskauden päätteeksi tai mikäli sopimus puretaan tämän sopimusehdojen mukaisesti.

Sopimukseen kuuluvat palvelut tulee käyttää sopimuksen tai tarjouksen mukaisesti ellei toisin sovita. Mikäli palveluita ei käytetä sovitusti, niiden katsotaan vanhentuneen eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää palveluita sopimuksen tai tarjouksen mukaisesti ja/tai asiakas haluaa käyttää palveluita sopimuksen päättymisen jälkeen, on asiakkaan ilmoitettava asiasta viipymättä (ks. 5. Sopimuksen jäädyttäminen).

 

3. Palveluiden hinnat

Palveluiden hinnat määräytyvät joko ennaltamääriteltyjen palvelutuotteiden hintojen mukaisesti tai tarjouksen mukaisesti. Asiakas hyväksyy palvelutuotteiden hinnan tai tarjouksessa esitetyn palvelun hinnan allekirjoittamalla sopimuksen.

 

4. Maksutavat

Palvelun tarjoaja määrittelee hyväksytyt maksutavat. Mikäli maksutapana on lasku, on maksuehto laskulle neljätoista (14) päivää. Palvelun tarjoaja varaa oikeuden muuttaa maksutapoja. Ennakkoon maksettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä asiakkaalle ellei sopimus purkaudu palvelun tarjoajasta johtuvasta syystä.

Tämän hetkiset maksutavat:

LASKU

Lasku sähköpostiin 0€

Lasku postitse 5€

 

5. Takuu ja sisällön omistus

Palvelun tarjoaja ottaa vastuun tuotetuista palveluista ja sisällöistä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle mahdollisista virheistä tai epäkohdista palvelussa tai palvelun sisältämissä dokumenteissä. Tällöin palvelun tuottajalla on mahdollisuus korjata ja muokata tuotettua sisältöä. Kaikki palvelun tarjoajan tuottama materiaali on palvelun tarjoajan omistuksessa, eikä materiaalia saa luovuttaa toiselle henkilölle.

 

6. Sopimuksen jäädyttäminen

Sopimus voidaan jäädyttää yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden ajaksi asiakkaan tai toimittajan ehdotuksesta. Jäädytyksen aikana asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä palvelun tarjoajalla ole velvollisuutta tuottaa asiakkaalle valmennuspalveluita. Mahdollisia aikaisemmin veloitettuja maksuja ei hyvitetä tai palauteta, vaan ne luetaan hyväksi tulevissa maksuissa. Määräaikaista sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen mukaan sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. Sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia palvelun tarjoajan ja asiakkaan kesken etukäteen. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen jäädyttämisestä vähintään neljätoista (14) päivää ennen jäädytyksen aloittamista, poikkeuksena äkillinen tapaturma tai sairastuminen, jonka seurauksena jäädyttämisestä on sovittava niin pian kuin mahdollista.

 

7. Tapaamisten peruutukset

Asiakas sitoutuu noudattamaan palvelun tarjoajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja palveluiden osalta. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen, hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Asiakas voi kuitenkin pyytää ennaltasovitun tapaamisen siirtämistä toiseen ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää tapaamisajan siirtämistä vähintään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Poikkeuksena ovat kuitenkin äkilliset tapaturmat ja sairastuminen. Äkillisen tapaturman sattuessa tai asiakkaan sairastuessa tapaamisen siirrosta on kuitenkin ilmoitettava ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollinen mikäli kyse on palvelun tarjoajan tuottamasta pienryhmävalmennuksesta.

 

8. Sopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Irtisanoutuminen on tehtävä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuluvan valmennuskuukauden loppua. Valmennuskuukausi määrittyy sopimuksen mukaisesti, ei välttämättä kalenterikuukausien mukaisesti. Etävalmennuksessa irtisanouminen on tehtävä sähköpostitse.

 

9. Sopimuksen purkaminen

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi hänelle sattuneen poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden, pysyvän vamman tai onnettomuuden vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli sopimuksen jäädyttäminen ei ole kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa virallinen todistus, kuten lääkärintodistua purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus myös palvelun tarjoajan rikkoessa sopimusta. Asiakkaan on pystyttävä perustelemaan rikkomus. Palvelun tarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästä asiakkaan rikkoesssa sopimusta.

 

10. Saatavien perintä

Asiakkaan tulee suorittaa hänelle osoitutut maksut eräpäivään mennessä. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, palvelun tarjoajalla on oikeus lähettää asiakkaalle maksumuistutus neljäntoista (14) päivän kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos muistutusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään, on palvelun tarjoajalla oikeus purkaa tai jäädyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyönnin ajaksi. Sopimuksen purkamisesta tai jäädyttämisestä huolimatta asiakkaalla säilyy velvollisuus maksujen suorittamiseen. Palvelun tarjoajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

 

11. Henkilötiedot ja tietojen tallentaminen

Palvelun tarjoaja käsittelee asiakkaaltaan saamia henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja asiakkuuden hallinnoimiseen Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.

 

12. Turvallisuus

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan. Asiakas ei saa olla alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineidenvaikutuksen alaisena harjoituksien aikana. Palvelun tarjoajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita asiakkaalle, mikäli ilmenee, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa olevia turvallisuussääntöjä.

 

13. Muut ehdot

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse muut mahdolliset kulut, kuten esimerkiksi tila- tai välinevuokran.