Allmänna villkor gällande kundavtal för personlig träning och distans coaching

1. Kundavtal för personlig träning och distans coaching

PT-avtal skall ingås skriftligt mellan avtalsparterna. PT-avtalets parter är tjänsteerbjudaren (nedan benämnd leverantör) och tjänstens användare (nedan benämnd Kund). PT-avtalet anses giltigt när kunden har skickat kontaktformuläret via nätsidorna eller undertecknat avtalet. Ett företags representant eller annan privatperson kan för kundens räkning köpa leverantörens personlig träning- eller distans coaching tjänster, varvid det företag eller privat person som undertecknat PT-avtalet ansvarar för tecknande av PT-avtal och alla avgifter som rör PT-avtalet. Kunden förbinder sig dock att agera i enlighet med villkoren i detta PT-avtal.

 

2. PT-avtalets giltighet

PT-avtalet kan löpa antingen tills vidare eller vara tidsbenämnt.
Giltigheten bestäms av tjänsten eller av erbjudandet. Giltigheten börjar endera genast när kunden undertecknat avtalet, genom separat avtal (muntligt eller skriftligt) eller enligt erbjudande.
Tillsvidareavtal fortsätter automatiskt en träningsmånad åt gången tills kunden säger upp PT-avtalet eller PT-avtalet hävs i enlighet med de allmänna villkoren i avtalet.
Ett tidsbundet PT-avtal gäller under den avtalsperiod som anges i PT-avtalet och kan inte sägas upp. Det tidsbundna avtalet upphör efter avslutad avtalsperiod som anges i avtalet. Om kunden inte tillgodogör sig PT-tjänsterna under avtalsperioden anses dessa föråldrade och kunden ersätts inte för kostnaden.
Om kunden inte har möjlighet att använda PT-tjänsterna under avtalsperioden eller kunden vill använda PT-tjänsterna efter att avtalet tagit slut, bör kunden anmäla detta genast. (se punkt 5.Frysning av PT-avtal).

 

3. PT-tjänsternas pris

Priset för PT-tjänsterna framgår av leverantörens prislista som är aktuell vid tidspunkten. Kunden godkänner PT-tjänsternas pris eller erbjudandets pris med att underteckna PT-avtalet.

 

4. Betalningssätt

Leverantören bestämmer vilka betalningssätt som gäller. Om betalningssättet är faktura gäller betalningsvillkoret fjorton (14) dagar. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra betalningssätten. Kunden ersätts inte för belopp som betalats i förskott om inte PT-avtalet hävs på grund av skäl som beror på leverantören.

Aktuella betalningsmetoder:

FAKTURA
Faktura till e-posten 0 €
Faktura per post 5 €

 

5. Garanti och ägande av innehållet

Leverantören tar ansvar för de tjänster och innehåll som tillhandahålls. Kunden är bunden att anmäla leverantören om potentiella fel i tjänsten eller i dokumenten som kommer med tjänsten eller olämplig service. Detta gör det möjligt för leverantören att korrigera och ändra det producerade innehållet. Allt material som tillhandahålls av leverantören ägs av leverantören och får inte överföras till någon annan person.

 

6. Frysning av PT-avtal

PT-avtalet kan frysas för en (1) – tolv (12) träningsmånader på kundens eller leverantörens förslag. Under frysningsperioden avbryts kundens betalningsskyldighet och leverantören är inte skyldig att erbjuda kunden PT-tjänster. Avgifter som redan debiteras återbetalas inte utan tillgodoräknas för kommande avgifter. Ett tidsbundet PT-avtal förlängs med motsvarande tid som frysningen avser efter att den ursprungliga avtalsperioden löpt ut. Kunden är skyldig att meddela leverantören åtminstone fjorton (14) dagar före om frysning av PT-avtalet. Frysning av PT-avtal sker genom skriftlig överenskommelse mellan kunden och leverantören på förhand, förutom vid olycksfall eller plötsligt sjukdomsfall, varvid kunden enas med leverantören genast detta rimligen kan ske.

 

7. Avbokning av träff

Kunden förbinder sig att följa i förväg avtalade tider för gemensamma träffar avseende PT-tjänster. Om kunden blir försenad eller uteblir från en avtalad träff ersätts hen inte för den outnyttjade tiden. Kunden ska be leverantören om att få ändra tidpunkten för träffen senast tjugofyra (24) timmar innan träffen äger rum. I händelse av en plötslig olycka måste kunden meddela detta innan träffen börjar. Kunden kan inte ändra tiden för en träff som i enlighet med PT-avtalet gäller träning i smågrupper.

 

8. Uppsägning av PT-avtal

Kunden har rätt att säga upp ett PT-avtal som gäller tills vidare. Uppsägningen måste åtminstone göras trettio (30) dagar före nuvarande träningsmånad slutar. Träningsmånaden bestäms enligt överenskommelse i avtalet, inte nödvändigtvis av kalendermånader. Distans coaching skall sägas upp skriftligt via e-post.

 

9. Hävning av PT-avtal

Kunden har rätt att häva PT-avtalet omedelbart vid exceptionell och plötslig omständighet, som allvarlig sjukdom eller bestående skada under pågående avtalsperiod, ifall frysning av PT-avtalet inte är motiverad i den aktuella situationen. Kunden ska för leverantören uppvisa ett officiellt intyg, till exempel läkarintyg, som grund för nämnda uppsägning. Kunden har rätt att häva PT-avtalet omedelbart även då leverantören på väsentligt sätt bryter mot PT-avtalet. Leverantören har rätt att med omedelbar verkan häva PT-avtalet om kunden på väsentligt sätt bryter mot PT-avtalet.

 

10. Indrivning av skuld

Kunden ska betala avgiften i enlighet med PT-avtalet före förfallodagen. Om kunden inte har betalat avgiften i enlighet med PT-avtalet före förfallodagen skickar leverantören en påminnelse fjorton (14) dagar efter förfallodagen. Kunden debiteras kostnaden för påminnelsen. Om fakturan inte har betalats före påminnelsens förfallodag går skulden till indrivning. Vid indrivning av skuld har leverantören rätt att avbryta PT-avtalet för den tid som motsvarar tiden kunden försummat att betala för. Trots avbrottet kvarstår kundens betalningsskyldighet. Leverantören har rätt att debitera kunden dröjsmålsränta från och med den första förfallodagen i enlighet med 4 § i räntelagen (633/1982).

 

11. Personuppgifter

Leverantören behandlar kundens personuppgifter som behövs för ingång av avtal och administrering av medlemskapet i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999).

 

12. Säkerhetsregler

Träningssessionerna som genomförs under PT-avtalets giltighetstid sker på kundens eget ansvar. Kunden ansvarar för sitt hälsotillstånd så att inga hälsorisker föreligger. Kunden får inte träna under påverkan av alkohol, droger eller otillåtna dopningsämnen. Leverantören har rätt att vägra kunden PT-tjänster ifall det är uppenbart att denna bryter mot nämnda säkerhetsregler i detta avtal.

 

13. Övriga villkor

PT-avtalet omfattar endast de PT-tjänster som regleras i avtalet. Kunden är skyldig att själv betala för eventuella övriga kostnader, till exempel lokal- eller redskapshyra.