Malin Havilan Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Malin Havila tmi

Yhteystiedot:
Strömsintie 13
06200 Porvoo

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Malin Havila Tmi
Strömsintie 13
06200 Porvoo
puh. 040 610 8838

malin.havila@gmail.com

 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Malin Havila
Strömsintie 13
06200 Porvoo
puh. 040 610 8838

malin.havila@gmail.com

 

2. Rekisteröidyt

Malin Havila ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusohjelmassa. Asiakasrekisterin lisäksi Malin Havila ylläpitää erilaisia rekistereitä potentiaalisista asiakkaista.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilö on asiakkaana ostanut Malin Havilan verkkokaupasta tai tilannut sähköpostitse tai puhelimitse treeniohjelmia tai valmennuksia. Yhteydenotto on myös voinut tulla kotisivujen lomakkeiden kautta.

Malin Havila katsoo tarpeelliseksi pitää asiakkaistamme rekisteriä. Asiakas voi aina milloin tahansa poistua rekisteristä. Kaikissa joukkopostituksissa sähköpostitse on myös mahdollisuus poistua rekisteristä. Keräämme ainoastaan yhteystietoja kuten nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Laskutusohjelmassa on tietoa asiakkaan ostohistoriasta. Hyväksymällä Malin Havilan myyntiehdot antaa samalla luvan markkinointiin.

Malin Havilalla ei ole käytössä ostettuja rekistereitä.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• tuotteistamme ja palveluistamme kertominen sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme. Rekistereitä ei luovuteta tai myydä muille toimijoille.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi
  • henkilötunnus
  • osoite, jos laskutusosoite on eri kuin toimitusosoite niin henkilöllä on kaksi osoitetta
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Malin Havilan kotisivuilla ei voi rekisteröityä asiakkaaksi, vaan rekisteröinti tapatuu laskutusohjelmassa. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ottamalla yhteyttä Malin Havilaan. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Malin Havilan ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja käsittelee Malin Havila. Käytössä ainoastaan Malin Havila Tmin laitteita. Yrityksen pilvipalvelut sijaitsevat Suomessa tai EU:n alueella. Pilvipalvelut eivät käsittele henkilötietoja.

Mikäli kolmas osapuoli (esimerkiksi alihankintatyönä) toimittaa omia postitusrekistereitään esim. asiakaspostituksia varten, tuhotaan nämä rekisterit työn päätyttyä tai asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Kotsivu www.ptmalin.fi

Kotisivumme kerää tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen on käytössä Google Analytics. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Käyttämällä kotisivujamme kävijä suostuu luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön.

Malin Havilan kotisivut https://www.ptmalin.fi ovat suojatut SLL-sertifikaatilla.

Sosiaalisen median liitännäiset

Kotisivuillamme tai Facebook-sivuillamme saattaa olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Malin Havilalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Malin Havila ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteriä säilytetään sähköisesti. Sähköiset tiedot ovat suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä henkilöillä on pääsy rekisteritietoihin. Henkilöt tunnistetaan käyttäjänimellä ja sanasalalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

12. Tarkastusoikeus

Kaikilla on oikeus tarkistaa omia tietojaan Malin Havilan rekistereissä.

Pyyntö lähetetään kirjeitse osoitteella Malin Havila, Strömsintie 13, 06200 Porvoo.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Pyyntö lähetetään kirjeitse osoitteella Malin Havila, Strömsintie 13, 06200 Porvoo.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.